INSTITUTI PËR BASHKITË E SHQIPËRISË

MISIONI

Jemi një organizatë e shoqërisë civile bashkëkohore dhe përfaqësuese, në interes të progresit dhe zhvillimeve lokale, rajonale dhe kombëtare, për një qeverisje të mirë, për demokraci, decentralizim dhe integrim përmes asistencës, kërkimeve, studimeve dhe trajnimeve profesionale, duke përdorur vetëm mjete dhe rrugë ligjore e demokratike.

QËLLIMI

Qëllimi kryesor është të forcojmë nivelet e vetqeverisjes vendore, bashkitë dhe njësitë administrative dhe përmirsimi i aftësive drejtuese dhe menaxhuese të organeve të qeverisjes vendore në njësitë e vogla, lidhur me hartimin e strategjive, bërjen e politikave dhe ekzekutimin e tyre, rritje e efektivitetit dhe eficencës qeverisëse në realizimin e shërbimeve.

OBJEKTIVAT

 • Rritja e aftësive administrative të nënpunësve civil dhe krijimi i kapaciteteve të reja.
 • Krijimi i një kulture bazë dhe të qëndrueshme në administratën publike në këto njësi.
 • Nxitja dhe vënia në përdorim e burimeve njerëzore në administrim dhe drejtim, angazhim dhe barazi gjinore.
 • Mbështetje e reformave dhe proceseve më të thella
 • Ritje e aftësive vendimmarrëse të organeve lokale dhe të zgjedhura, në zona të thella dhe rurale,
 • Mbështetje për ristrukturimin e organeve administrative  sipas modeleve më të qëndrueshme dhe efektive, konform standarteve ndërkombëtare dhe funksionale për organet e qeverisjes vendore.
 • Mbështetje për krijimin e rrjeteve të punës në aktivitete  dhe interesa midis njësive të vogla të qeverisjes vendore
 • Zgjidhjen e konflikteve ligjore dhe administrative
 • Mbështetje për lidershipin lokal
 • Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendimarrje
 • Sistemi i informimit, hapja dhe transparenca e pushtetit dhe konsultimet publike.

GRUPET E SYNUARA

Instituti mbështet dhe asiston njësitë e qeverisë lokale, administratën lokale publike, strukturat dhe organet qeverisëse dhe drejtuese në këto njësi, si dhe institucione qendrore në nivel vendor.

STUDIME

Klasifikim i problematikave në organet e qeverisjes vendore duke ju referuar faktorëve prezent në njësitë përkatëse, sidomos me ecurinë e reformës së decentralizimit. Studime dhe analiza krahasuese me sistemet e qeverisjes vendore në vendet te tjera, nga të cilat mundet të marrim praktikat më të mira. Studime lidhur me strukturat dhe organigramën e administratës lokale. Studime të dokumentave evropiane që i përkasin qeverisjes vendore.

https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/03/iam_logo-640x948.png

PROGRAMI &

SHËRBIMET

Instituti mbështet dhe asiston njësitë e qeverisë lokale, administratën lokale publike, strukturat dhe organet qeverisëse dhe drejtuese në këto njësi, si dhe institucione qendrore në nivel vendor. Instituti i Bashkive të Shqipërisë realizon qëllimet e veta nëpërmjet këtyre aktiviteteve:
 • Në fushën e legjislacionit
 • Në fushën e decentralizimit dhe të integrimit evropian
 • Në fushën e reformave administrative
 • Në fushën e menaxhimit të përgjithshëm
 • Në fushën e politikbërjes dhe zhvillimit
 • Në fushën e menaxhimit dhe kontrollit financiar
 • Në fushën e shërbimeve publike vendore
 • Studime & Asistencë teknike

INSTITUTI PËR BASHKITË

E SHQIPËRISË

We can guide you to a Business Anywhere future, one where every interaction is smart and seamless, every process is fully automated and paperless, and everyone is ready for whatever the future holds.
 • Në fushën e legjislacionit
 • Në fushën e decentralizimit dhe të integrimit evropian
 • Në fushën e reformave administrative
 • Në fushën e menaxhimit të përgjithshëm
 • Në fushën e politikbërjes dhe zhvillimit
 • Në fushën e menaxhimit dhe kontrollit financiar
 • Në fushën e shërbimeve publike vendore
 • Studime & Asistencë teknike
BASHKËPUNËTORËT TANË
partner_logo_nalas
partner_logo_coplan
partner_logo_konrad
partner_logo_giz
partner_logo_swiss
partner_logo_alda
partner_logo_cemr
partner_logo_hams
partner_logo_keshilli
partner_logo_undp
partner_logo_worldbank
partner_logo_acr+
partner_logo_tdbb