Ftese per oferta, projekti “VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA”

18 Shkurt, 20200

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF Albania (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) do të vazhdojë zbatojë projektin me fokus pregatitjet për Planin e Mobilitetit te Qëndrueshëm Urban (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP).

Nje komponent  ketij projekti ështe dhe pilotimi në bashkine Shkoder i infrastrukures që mbështet dhe  zhvillojme mobilitetin urban dhe konkretisht  projektin  “VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA”

 

Më poshtme do të gjeni:

1. Specifikime parkime bicikletash 2019_stendat

2. Preventiv punimesh vendqendrime e parkime bicikletash

3. Grafik punimesh parkime bicikletash 2019

4. Ftese per oferta sump

 

LISTA E DOKUMENTACIONEVE:

  1. Njoftim i kontrates  (Shiko/Shkarko dokumentin e plote)
  2. Deklarate mbi konfliktin e interesave  (Shiko/Shkarko dokumentin e plote)
  3. Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme  (Shiko/Shkarko dokumentin e plote)
  4. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike  (Shiko/Shkarko dokumentin e plote)
  5. Formular i ofertes ekonomike   (Shiko/Shkarko dokumentin e plote)
  6. Grafiku i punimeve   (Shiko/Shkarko dokumentin e plote)
  7. Projekti teknik i plote – vendparkim bicikletash (Shiko/Shkarko dokumentin e plote)
  8. Specifikime teknike parkime bicikletash (Shiko/Shkarko dokumentin e plote)

 

Të interesuarit të paraqesin ofertën financiare dhe te gjitha dokumentet e ligjore me postë ose dorazi me zarf të mbyllur ose me email, çdo ditë nga e hëna në të premte deri më datë 27 shkurt 2020, në adresen:
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë |  (A): Rr. ‘Skerdilajd Llagami’ | Nd.3, H.1, Ap.9. Tirana-Albania (T/F): +35542468492    (E): [email protected] | 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *