Ne Bashkine Berat për taksën e pasurisë dhe metodologjia e re.

16 Korrik, 20180

Ne Bashkine Berat për taksën e pasurisë dhe metodologjia e re.
Pjesëmarrje e mrekullueshme, interesim profesional,dhe fillim i mbare.

Çmimi mesatare referuese i shitblerjes së banesave ne Bashkin Berat 41 400 lekë/m2

Keshilli Bashkiak e ka analizuar, trajtuar dhe ka dal me vendim mbi TP:

Kjo taksa do te mblidhet nga ShA ujesellesit per klientet qe ju sherben ne zone urbane dhe rurale.
Per pjesen tjeter qe nuk mbulon ShA, kjo takse do te mblidhet nga zyra bashkiake e taksave.

Per zonat rurale KB ka miratuar propozimin e bashkise per te ulur shkallen e takses ne 35%.

Llogaritja e taksës së ndërtesës sipas metodologjise se re per Bashkine Berat.

•Aneksi 1 – çmimet mesatare referuese të shitblerjes së banesave
•Bashkia Berat A1 = 41 400 lekë/m2
•Aneksi 2 – çmimet mesatare për m2 sip.ndërtimi për veprimtaritë ekonomike:
•Veprimtari tregtimi dhe shërbimi: çmimi mesatar A1 = 41 400 lekë/m2 x 1,5 = 62 100 lekë/m2
•Bodrume/parking i mbyllur: çmimi mesatar A1 = 41 400 lekë/m2 x 70% = 28 980 lekë/m2
•Parking i hapur: çmimi mesatar A1 = 41 400 lekë/m2 x 30% = 12 420 lekë/m2
•Fabrika/uzina/magazine/depo/etj.: çmimi mesatar A1 = 41 400 lekë/m2 x 50% = 20 700 lekë/m2
•Për bujqësi: çmimi mesatar A1 = 41 400 lekë/m2 x 30% = 12 420 lekë/m2
Për specialistet dhe inspektoret e TP prezantuam kuadrin lgjore me ndryshimet perkatese, metodologjine e re per cdo nen dhe dhe anexet 1 dhe 2.

Realizuam gjithashtu variablat dhe skenare te shumte mbi rillogaritjen e TP per cdo kategori dhe zone, per bizneset dhe familjaret per garazhet e bodrumet etj.
Edhe ketu shqetësim mbetet mungeses e te dhenave per banesat/ kafastra fiskale. Por bashki kishte ndermarre planin e verifikimit ne terren me grupe pune, dhe shfrytzuar te dhenat e vet bashkise.

Te kater NjA te bashkise me inspektoret e taksave ishin te mirorganizuar ne zbatimin e kesaj metodologjie.

E theksuar si kudo mungesa e bashkepunimit me institucionet qendrore per tju siguruar bashkise informacion mbi pronat.
Pozitiv ishte vetem bashkepunimi me Institutin e Sigurime Shoqrore.
Ne muajin korrik sistemi i ri eshte plotësisht gati.
Per specialistet e bashkise dhe inspektoret ishin pregaditur materiale, informacione, bazen ligjore, dhe skenare mbi ecurine, organizimin e strukturave te punes per tere procesin dhe hapat per zbatimin e metotodogjise se re të TP.
Ky takim u organizua nga Shoqata e Bashkive te Shqiperise dhe Bashkia Berat dhe me ekspertin e TP nga Min Fin Ilir Sollaku me mbeshtetje nga Fondacioni Gjerman Hanns Seidel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *