Plani i Aktiviteteve per vitin 2018

23 Shkurt, 20180

http://3_Plan aktivitetesh 2018.xls

AKTIVITETI
JAN SHK MAR PRI MAJ QER KOR GUS SHT TET NEN DHJ
1.Veprimtaria e përditshme e ShBSh
1.1. ShBSh kryen veprimtarinë e përditshme (menaxhimin e zyrës dhe atë financiar, zhvillimin e burimeve njerëzore)
1.2 ShBSh do të kryejë raportimin vjetor financiar dhe të aktiviteteve
1.3 ShBSh organizon Mbledhjet e Komitetit Drejtues – 3 takime / për vit
1.4 Mbledhjet e Forumeve Profesionale
Forumi Profesionale i Financave (taksa dhe tarifa)
Forumi Profesional i Juristëve
Forumi Profesional i Administratorëve
Forumi Profesional i Planifikimit Urban
Forumi Profesional i Pyjeve dhe Përdorimit të tokës
Forumi Profesional i Shërbime Publike
2. Advokimi dhe përfaqësimi
2.1 ShBSh përfaqësohet në Këshillin Konsultativ, borde dhe komitete të ndryshme
     Pjesëmarrja në Asamblenë e Përgjithshme të NALAS, Ljubjanë
2.2 ShBSh merr pjesë në takimet ad-hoc ku diskutohen cështje të qeverisjes vendore
2.3 ShBSh artikulon pozicionin e saj formal
Qëndrim mbi Përballimin e Situatave të Emergjencës
Qëndrimi mbi Reformën e Ujit dhe Menaxhimin e Mbetjeve
Qëndrimi mbi Problematikën e Ndihmës Ekonomike
Qendrimi mbi Metodologjinë për Taksën e Pasurisë së Paluajtshme
3.   Komunikimi me anëtarësinë
3.1. Buletini informativ 3 mujor për veprimtarinë e Shoqatës
3.2. Azhornimi i vazhdueshëm i faqes së internetit të Shoqatës
3.3 Pyetësor mbi nevojat për ngritje kapacitetesh
3.4 ShBSh monitoron zhvillimet në qeverisje vendore dhe informon anëtarët
4. Asistenca Teknike dhe Projektet në Zbatim
4.1 Projekti LOCAL4GREEN “për politika fiskale në promovimin e energjisë së rinovueshme”
     Pjesëmarrja në Konferencën e Përbashkët të Projekteve të BE, Romë
4.2 Pregatitja e propozimeve per taksa te gjelbra në bashkitë pilote
4.3 Projekti MED për promovimin e turizmit dhe dietës mesdhetare
4.4 Projekti 4PLUSCITIZEN mbi shërbime publike për Persona me Aftësi të Kufizuara
4.5 Projekti FLAT, ngritje e kapaciteteve lokale në përballimin e emergjencave civile
4.6 Pjesëmarrja në Task Force të NALAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *