Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve

22 Nëntor, 20160

Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve

Tiranë, 25 qershor 2016

Lënda: Kthim përgjigje

Në përgjigje të kërkesës suaj për propozime/sugjerime konkrete për masat që mund te ndërmerren në nivelin vendor nga bashkitë si p.sh. lehtësimi nga pagesa e tarifave vendore ose masa të tjera që gjykoni se mund të aplikohen në nivelin vendor në kuadër të iniciativës së Qeverisë shqiptare për lehtësimin e procedurave dhe shërbimeve për emigrantët shqiptarë, ju bëjmë me dije se: Shoqata e Bashkive të Shqipërisë organizoi një diskutim me përfaqësues nga bashki të ndryshme lidhur me temën në fjalë, nga i cili rezultoi që:

• Lehtësimi i procedurave dhe i shërbimeve për emigrantët u konsiderua me interes nga bashkitë, por duhen qartësuar më shumë rrethanat nëse i referohemi vetëm emigrantëve që do të vazhdojnë të jetojnë jashtë apo duhet konsideruar dhe situata kur ata kthehen për të jetuar në Shqipëri.

• Aktualisht, nga bashkitë nuk aplikohen masa lehtësuese për emigrantët. Ata kanë ndaj bashkive po të njëjtat detyrime dhe ndjekin po ato procedura si dhe banorët e tjerë.

• Lehtësimi nga pagesa e tarifave vendore për disa shërbime bashkiake mund të shqyrtohet me tej nga bashkitë me shumë gjasa duke aplikuar tarifimin propocional për aq kohë sa emigrantët jetojnë në Shqipëri.

• Dhe kjo masë do të kërkojë studim të mëtejshëm sesi mund të realizohet praktikisht, në përputhje dhe me të dhënat e reja që do të merren nga regjistrimi dhe identifikimi i shtetasve shqiptarë të cilët jetojnë jashtë.

Diskutimi i kësaj teme mund të kërkojë pak më shumë kohë dhe marrjen e mendimeve të mëtejshme. Gjithsesi, shpresojmë ti kemi shërbyer këtij diskutimi.

Agron HAXHIMALI Drejtor Ekzekutiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *