Shoqata e Bashkive nisi zbatimin e Projektit MD.net, si pjese e nje konsorciumi prej 12 partneresh.

21 Shtator, 20180

Shoqata e Bashkive nisi zbatimin e Projektit MD.net, si pjese e nje konsorciumi prej 12 partneresh.
Objektivi i përgjithshëm i projektit:

Objektivi i përgjithshëm i projektit është njohja e Dietës Mesdhetare (MD) si mundësi për zhvillimin ekonomik lokal dhe rajonal.

Ky objektiv do të arrihet përmes rritjes së njohurive, grumbullimit dhe rrjetëzimit ndërkombëtar, testimit të 3 komponenteve (edukimi, markimi, inovacioni), transferimi i 3 komponenteve në rajone të tjera dhekapitalizimi i rezultateve të projektit për të arritur nivelin strategjik 2020.

Objektivi i përgjithshëm është bërë nga objektivat e mëposhtme specifike:
Forcimi i shfrytëzimit të MD, nëpërmjet rajoneve të MD të UNESKO-s dhe zgjerimit të territoreve që nënshkruajnë Konventën e Ushqimit të UNESCO-s;

Promovimi i dietës Med në tregun ndërkombëtar, duke trajtuar të gjitha sistemet MD të produkteve të saj dalluese rreth të cilave do të ndërtonin një qasje inovative për tregun dhe shërbimet komplekse hi-tech.

Brendimin e MD me oferta që targetojnë popullata specifike, për shembull në “turizmin miqësor të moshës” ose sportin e turizmit.

Krijimi i rrjetit të qëndrueshëm midis ndërmarrjeve, hulumtimeve, bashkive dhe rajoneve për të promovuar zhvillimin e produkteve të reja dhe sherbimet.

Partneret në projektë
LP – Campania Region
PP1 – University of Algarve
PP2 – Split-Dalmatia County Regional Development Agency
PP3 – Region of Crete
PP4 – Mediterranean Diet Fundation – Cataluna
PP5 – Herzegovina Regional Development Agency
PP6 – Chamber of Commerce of Seville – Andalusia
PP7 – Region of Emilia Romagna
PP8 – E.zavod Institute
PP9 – COPPEM
PP10-Cyprus National Department of Agriculture
PP11-Association of Albanian Municipalities
PP12-Generalitat de Catalunya -Departament d’Agricultura

Projekti nis zbatimin me takimin e zhvilluar ne Pollica, Napoli me datat 16-19 Shtator 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *