Buletini i Shoqatës së Bashkive

1 Shkurt, 20210

Ky buletin i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë pasqyron aktivitetet kryesore gjatë periudhës maj – dhjetor 2020. Pandemia COVID 19 bëri që 2020 të ishte një vit shumë sfidues për Shqipërinë, ashtu si dhe për pjesën tjetër të globit. Shumica e përpjekjeve u përqendruan në lehtësimin e pasojave dhe për të parandaluar humbjet e mëtejshme. Shumica e aktiviteteve të raportuara në këtë buletin u kryen në kushte të distancimit social. Gjatë kësaj periudhe janë bërë përpjekje për të zbatuar projektet me përfshirjen e aktorëve lokalë. Shoqata ka ndjekur nga afër zhvillimet në ndryshimet ligjore në lidhje me autonominë lokale.

https://aam.org.al/en/newsletter-jan-2021/
https://aam.org.al/buletini-janar-2021/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *