Manuali i Menaxhimit te Basenit Lumor dhe Transparenca

11 Janar, 20210

Ky manual është përgatitur nga Forumi Shqiptar SocialEkonomik ASET, në zbatim të projektit “Përmirësimi i rolit të OSHC-ve për promovimin e zbatimit dhe adaptimit të
Acquis mjedisore të BE në nivelin lokal – Pellgu i Lumit Vjosa” në kuadër të projektit “Menaxhimi dhe Transparenca e Basenit Lumor”, i financuar nga BE në kuadrin e programit
“Mbështetje për Kapacitetet e Organizatave të Shoqërisë Civile – IPA Aftësimi i Shoqërisë Civile dhe Programi i Mediave 2016-2017”

 

Për më shumë mund të shkarkoni të plotë dokumentin në formatin PDF ( Sharkojeni )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *