Njoftim i kontrates

16 Nëntor, 20200

Ftesë për Ofertë

PAJISJE PËR QENDRËN RAJONALE “HARMONIA” – Bashkia Shkodër

Project: “Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the Leave No One Behind Principle”

 

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF Albania (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) dhe të NALAS (Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore) është duke zbatuar Projektin me fokus rritjen e kapaciteteve vendore në zbatimin e Axhendës 2030.

Si pjesë e këtij projekti është dhe pilotimi në bashkinë Shkodër i infrastrukurës që mbështet Qendrën Rajonale të Autizmit “Harmonia” dhe furnizimin me pajisje të kësaj qendre.  Ne ftojmë operatorët ekonomikë të paraqesin ofertat e tyre.

Bashkangjitur kësaj ftese do të gjeni:

 1. Listën e pajisjeve të kërkuara
 2. Formularin e Ofertës Ekonomike
 3. Grafikun e punimeve

Kriteret e vlerësimit janë teknike dhe ekonomike.  Pesha e tyre në vlerësim është:

 • Kriteri Teknik 70%
 • Kriteri Ekonomik 30%

Dokumentacioni për tu dorëzuar nga operatorët ekonomikë të interesuar është si më poshtë:

 1. Ekstrakt i Regjistrit Tregtar të Operatorit Ekonomik;
 2. Kopje të licensave teknike;
 3. Formular i Ofertës Ekonomike;
 4. Preventiv;
 5. Grafiku i punimeve;
 6. Deklaratë mbi konfliktin e interesave;
 7. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike;
 8. Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme

Ftojmë të gjithë të interesuarit të paraqesin dosjen e tenderit me postë ose dorazi me zarf të mbyllur ose me email, çdo ditë nga e hëna në të premte deri më datë 20 nëntor 2020, në adresën:

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë | 

(A): Rr. ‘Skerdilajd Llagami’ | Nd.3, H.1, Ap.9.

Tirana-Albania (T/F): +35542468492   

(E): [email protected] |

LISTA E DOKUMENTAVE:

 1. Njoftim i kontrates Harmonia  (View full document in PDF)
 2. Deklarate mbi konfliktin e interesave (View full document in PDF)
 3. Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike (View full document in PDF)
 4. Formulari i ofertes ekonomike (View full document in PDF)
 5. Grafik punimesh  (View full document in PDF)
 6. Preventiv (View full document in PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *