Projekti “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve në Sektorine Ujit (RCDN)” Trajnimi në Lobim dhe Advokim

9 Prill, 20190


Projekti “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve në Sektorine Ujit (RCDN)”
Trajnimi në Lobim dhe Advokim / Pregatitja e dokumentave politikë
Trajnimi ka pêr qëllim të përmirësoj kapacitetet e Shoqatës së Bashkisë dhe Shoqatës së Ujësjellësitnë lidhje me lobimin dhe avokimit, përgatitjen e dokumenteve të politikave, dokumenteve të strategjisë dhe rekomandimeve të politikave

Të ofrojë njohuri mbi parimet bazë të advokimit dhe lobimit dhe ndryshimitmes tyre
Të mësuar rreth mjeteve për advokim dhe lobim (përfshirë shkrimin e dokumenteve të politikave)
Të diskutojë Advokimi i Zhvillimit të Kapaciteteve (ZHK) në kontekstin e RCDN 
Të identifikojë Advokimin e ZHK në lidhje me nevojat e shoqatave partnere

Përfities nga ky trajnim jane Bashkitë dhe SHA e Ujësjellës Kanalizime

Trajnimi i fasilitue nga Znj. Jasmina Trajkovski, CMC, Trajkovski & Partners (T&P) Consulting – Skopje
Znj. Mirjana Apostolova, CMC, Trajkovski & Partners (T&P) Consulting – Skopje
RCDN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *