Shkëmbimi Peer to Peer

8 Qershor, 20230

Mbështetja e reformave të bazuara në prova dhe solidaritetin për Ukrainën.
Z. Agron Haxhimali, drejtor ekzekutiv i Institutit për Bashkitë Shqiptare mori pjesë në “Shkëmbimet e kolegëve dhe takimin e CLO të NALAS: Rrjeti i Asociacioneve të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore në Bruksel.
Në kuadrin e programit të Partneritetit Lindor #PLATFORMA, NALAS do të organizojë një sërë shkëmbimesh të të mësuarit dhe shkëmbimit të njohurive ndërmjet shoqatave të qeverisjes vendore (LGA) nga Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina me LGA-të partnere nga NALAS dhe PLATFORMA, përmes rishikimeve dhe shkëmbimeve nga kolegët. Transferimi i përvojës dhe njohurive ndërmjet AQL-ve do të mbështetet nga Modeli i NALAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *