Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore

30 Nëntor, 20160

Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore”, zbatuar nga SËG and NALAS, mbështetur finaciarisht nga GIZ Open Regional Fund Modernisation of Municipal Services (ORF MMS) dhe Qeveria Zvicerane.  Ky projekt synonte vlerësimin dhe zhvillimin e modeleve për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta që janë ekologjikisht efikase dhe ekonomikisht të përballueshme për të zvogëluar ndikimet negative mjedisore dhe ekonomike të mbeturinave Miss-menaxhimit të ngurta dhe të mbështetur zhvillimin ekologjik dhe socio-ekonomik të ndërkufitar zonat rurale dhe bregdetare në vendet e EJL.

 Bazuar në metodologjinë e zhvilluar dhe vlersimin e ndikimit te performancës, janë zhvilluar modele për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta në të tre rajone pilot (mal, brigjet e lumit dhe bregut të detit).  Së bashku me mekanizmat e zhvilluara për të përmirësuar dhe për të mbështetur sistemet e menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal,janë propozuar masa dhe rekomandime politike për të të mbështetur zbatimin e modeleve.  Shoqata e Bashkive të Shqiperise, partnere dhe zbatuese e këtij projekti në bashkite pilote, Shkoder, Lezhe dhe Vau i Dejes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *