“Rindërtimi i urave lidhëse ndërmjet qyteteve evropiane dhe “pjesëmarrja qytetare kundër stigmatizimit dhe kufijve social-hapsinor – roli bashkive.

14 Dhjetor, 20170

“Rindërtimi i urave lidhëse ndërmjet qyteteve evropiane dhe “pjesëmarrja qytetare kundër stigmatizimit dhe kufijve social-hapsinor – roli bashkive.

Me këtë tematikë u mblodhem dhe diskutuam sot ne konferencën organizuar nga programi bashkëfinancimit të Evropës për Qytetarët ne projektin URGENT – “Rindërtimi Urban: Rrjeti Europian i Qyteteve” i zbatuar nga ALDA – Shoqata Evropiane për Demokraci Lokale si dhe Agjencia për Demokraci Lokale (LDA) Mostar.

Qëllimi i kësaj nisme është ngritja e vetëdijes lokale për nevojën urgjente për krijimin e lidhjeve të reja ndërmjet banorëve/komuniteteve të lagjeve të margjinalizuara dhe atyre qendrore.

Ne konference mernin pjese 11 autoritete të tjera lokale dhe organizata të shoqërisë civile nga 10 vende të ndryshme në Evropë, përfaqësuesit e institucioneve evropiane, autoritetet lokale dhe rajonale, shoqatat e shoqërisë civile, ekspertët dhe qytetarët e thjeshtë për të shkëmbyer njohuri, përvojë dhe praktikë të mirë se si të nxitet dialogu ndërkulturor në mjediset urbane të sotme në Europë ku cdo qytetar te ndjehet i sigurt dhe i barabarte, ne marrjen e sherbimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *