Takimi rajonal – Ndarja e përvojës dhe modeleve të DRR.

14 Nëntor, 20180

Fatkeqësitë jenë lokale por bashkëpunimi për të përballuar situata të paparashkuara nuk njeh kufinj, por solidaritet.

UNDP së bashku me partnerin e tij të projektit Qendra për Zhvillimin e Rajonit Juglindor (CDSER) po organizon takimin e dytë rajonal, si pjesë e projektit të Rrjetit të Veprimit për Zhvillimin e Qëndrueshmërisë Urbane në Evropën Juglindore (SEE URBAN).

Qëllimi kryesor i projektit SEE URBAN është përforcimi i nivelit lokal të DRR në EJL dhe formalizimi i bashkëpunimit të tyre me efektivitet dhe eficiensë.

Rol të rëndesishem në rritjen e kapaciteteve ndërvepruese të bashkive kanë Shoqata e Bashkive të Shqipërise dhe Shoqata për Autonomi Vendore të cilat do të sherbejnë për 61 bashkitë dhe aktore të tjerë me modelet dhe platformat e Reduktimit të Rezikut nga Fatkeqësitë.Në thelb të së cilês qëndron angazhimi bashkive dhe partnereve lokal, si dhe gadishmeria për mbeshtjetje nga aktoret dhe vendet e rajonit.

Fatkeqësitë jenë lokale por bashkëpunimi për të përballuar situata të paparashkuara nuk njeh kufinjë, por solidaritet.

15-16 tetor 2018, Shkup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *